Forskning och utveckling

På Itrim är vi stolta över att vårt unika viktminskningsprogram baseras på gedigen vetenskap och vi lägger stort fokus på kvalitet och fortsatt utveckling.

Vi vet att vårt program för viktminskning fungerar - och vi kan bevisa det.

Ända sedan starten år 2003 har vi samlat våra medlemmars viktminskningsresultat, träningsfrekvens och andra relevanta data i en hälsodatabas. Allt i syfte att få information för att utveckla programmets olika beståndsdelar och kunna visa, svart på vitt, att Itrims program verkligen fungerar.

Itrims hälsodatabas är unik i sitt slag och därmed av stort intresse för forskare. Under 2010 fick forskare vid Karolinska Institutet så kallat etiskt tillstånd att samköra Itrims databas med nationella kvalitetsregistret på Socialstyrelsen. Detta ger möjlighet att framöver bl a titta närmare på hur viktnedgång främjar hälsa, exempelvis genom minskad förekomst av sjukdomar, sänkt sjukfrånvaro och minskad förbrukning av läkemedel. Naturligtvis avidentifieras alla uppgifter innan de bearbetas. Som ett resultat av detta har Itrims hälsodatabas och viktresultat varit grund för två publicerade artiklar.

Itrim genomför i dagsläget flera forskningsprojekt i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Syftet med dessa studier är framförallt att utvärdera effekterna av Itrims viktminskningsprogram i jämförelse med andra metoder för viktminskning och därigenom få en grund för Itrims fortsatta utvecklingsarbete.

 

Fördjupad beskrivning av Itrims program

För kliniskt verksamma personer och andra med intresse av att fördjupa kunskapen om Itrim har vi tagit fram en fördjupad beskrivning. Dokumentet beskriver detaljerat programmet och dess olika beståndsdelar samt belyser kundernas resultat ur ett statistiskt perspektiv.

Läs vår fördjupade beskrivning här 

 

Forskning på Itrims resultat

Hittills har flera studier på Itrims viktminskningsprogram presenterats och rönt stort intresse på medicinska kongresser både i Sverige och internationellt:


 • International journal of obesity Publicerad artikel 2013
  Resultat: Studien visar att risken för gallsten vid snabb viktminskning var betydligt lägre än vad man tidigare mätt. Läs mer här

 • American journal of clinical nutrition Publicerad artikel 2012
  Resultat: Studien visar viktresultat och dropout-frekvens, 1 år. Läs mer här
 • European congress of obesity Lyon, Frankrike 2012
  Resultat: Den första registerlänkade analysen på Itrims viktminskningsresultat som presenterats för omvärlden. Studien visar bland annat att hela åtta av tio som startar Itrims viktminskningsprogram slutför programmet efter ett år. Läs den engelska pressreleasen här. Läs mer här
 • Itrim-center engagerade i para - ett forskningsprojekt kring fysisk aktivitet vid ledgångsreumatism (RA), Pågående studie 2012-
  Frågeställning: Kan regelbunden motion hjälpa reumatiker att bli friskare och må bättre?
  Resultat:Pågående studie i samarbete med bl a Itrim. Läs mer här

 • Läkarstämman Stockholm 2009
  Resultat:Studien visar att de kunder som genomfört Itrim-programmets andra år behåller en genomsnittlig viktminskning på 12,3 kilo även efter två år. Läs hela abstract här

 • The obesity society, Phoenix, USA 2009

  Resultat:Studien visar att Itrims kunder går ner 10,8 kilo med en midjereduktion på 11,8 cm i snitt efter ett år. Läs hela abstract här

 • European congress of obesity, Genevé, Schweiz 2007

  Resultat: Studie som fokuserar på om Itrim-programmet levereras med samma kvalitet på alla center. En viktig variabel för en kedja som Itrim. Resultatet visar att alla Itrim-center tillhandahåller programmet med samma höga kvalitet och därmed viktresultat. Läs hela abstract här

 • Läkarstämman, Göteborg 2006

  Resultat: Studien visar att de kunder som genomfört Itrims viktminskningsprogram gått ner i snitt 11,7 kilo efter ett år. Läs hela abstract här

 

 

Övrig viktforskning

Här presenterar vi en sammanställning av betydelsefulla vetenskapliga studier inom viktnedgång och motion från hela världen:


 • Frågeställning: Vilket av låg kondition och övervikt spelar störst roll för hälsan?
  Resultat: Låg kondition och övervikt/fetma spelar båda stor roll i risken att dö i förtid, oberoende av varandra. Personer med fetma och hög kondition hade en något lägre risk att dö i förtid jämfört med normalviktiga med låg kondition. Källa: Wei et al, JAMA, 1999 (pdf)

 • Frågeställning: Hur kraftig är hälsorisken av fetma jämfört med rökning?
  Resultat: Fetma ger en liknande riskökning för att dö i förtid som att röka 10 cigaretter per dag. Källa: Neovius et al, BMJ, 2009 (pdf)

 • Frågeställning: Vilken roll spelar muskelstyrka för att undvika övervikt och fetma?
  Resultat: Personer med hög muskelstyrka har en klart lägre risk att samla på sig kroppsfett jämfört med personer med låg muskelstyrka, oberoende av hur mycket man väger. Källa: Jackson et al, Obesity, 2009 (pdf)

 • Frågeställning: Kan måttlig viktminskning och förbättrade mat- och träningsvanor förebygga typ 2 diabetes mer effektivt än mediciner?
  Resultat: Måttlig viktminskning och förbättrade kost- och motionsvanor minskade risken för typ 2 diabetes med 58% jämfört med placebogrupp. Patienter som behandlades med medicinen metformin hade en 31% lägre risk att insjukna jämfört med placebo. Källa: Knowler et al, New England Journal of Medicine, 2002 (pdf)

 • Frågeställning: Kan viktminskning förlänga livet hos personer med fetma?
  Resultat: Personer med fetma som genomgått viktreducerande magsäckskirurgi hade bättre överlevnad efter 15 år jämfört med viktstabila patienter i kontrollgruppen. Källa: Sjöström et al, New England Journal of Medicine, 2007 (pdf)

 • Frågeställning: Kan viktminskning minska antalet andningsuppehåll hos överviktiga män med måttlig till grav sömnapné?
  Resultat: Snabb viktminskning med VLCD, motsvarande 554 kcal/d i nio veckor, reducerade antalet andningsuppehåll med två tredjedelar hos män med måttlig till grav sömnapné, jämfört med en viktstabil kontrollgrupp. Källa: Johansson et al, BMJ, 2009 (pdf)

 • Frågeställning: Kan viktminskning vara en effektiv behandlingsmetod mot urininkontinens hos överviktiga kvinnor?
  Resultat: Kvinnor som genomgick ett viktminskningsprogram minskade sina besvär med 47% jämfört med en minskning på 28% i kontrollgruppen. Källa: Subak et al, New England Journal of Medicine 2009 (pdf)

 • Frågeställning: Är måttligt intensiv livsstilsintervention (kost och motion) effektivt för att förebygga sjukfrånvaro?
  Resultat:Personer med fetma och diabetes, som fick riktad hjälp av en dietist med att ändra sina kostvanor, hade en klart lägre sjukfrånvaro under en 1-års period än personer som enbart fick skriftligt utbildningsmaterial Källa:Wolf et al., Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2009 (pdf)

 • Very low energy diets in the treatment of obesity
  The overall objective of this thesis was to evaluate effects and side-effects of very low energy diets (VLEDs), as well as to characterise treatment discontinuation. Specific objectives were to evaluate weight loss as treatment option for patients with obstructive sleep apnoea (OSA; Study I&II); to assess the risk of gallstones requiring hospital care, and cholecystectomy, in a commercial weight loss programme using VLED or low energy diet (LED; Study III); and to characterise discontinuation patterns in obesity treatment programmes by analysing data from anti-obesity drug trials (Study IV).Dataunderlaget har bland annat hämtats från Itrims hälsodatabas. Källa: Studies of Obstructive Sleep Apnoea, Side-Effects, and Treatment Discontinuation Kari Johansson, Karolinska Institutet (pdf)

 • Frågeställning: Är det bra eller dåligt på lång sikt att inledningsvis gå ner snabbt i vikt?
  Resultat: Personer som inledningsvis går ner snabbt i vikt (-13.5 kg efter 6 månader) hade en ökad sannolikhet att även väga mindre efter 18 månader (-10.9 kg), jämfört med personer som gick ner långsamt (-5.1 kg och -3,7 kg efter 6 respektive 18 månader). Källa: Nackers et al, International Journal of Behavioral Medicine, 2010 (pdf)

 • Frågeställning: Är det bättre att gå ner långsamt eller snabbt i vikt?
  Resultat: Det finns ett flertal vetenskapliga studier som visar på att en snabb viktminskning i början är viktigt för motivationen. I oktober 2014 kom det ytterligare en studie som bekräftar att gå ner snabbt i vikt är ett bra sätt att gå ner i vikt och stanna där. Studien genomfördes av forskare verksamma vid University of Melbourne i Australien, och publicerades i The Lancet. Läs mer här.

 • Frågeställning: Vad får man för resultat om man går hos Viktväktarna? 
  Resultat: Personer som går viktväktarnas program går ner 4.3 kg efter ett år och 2.9 kg efter två år. Källa: Heschka et al, JAMA, 2003 (pdf)

 • Frågeställning: Är det en fördel eller nackdel att använda VLCD för att väga mindre på sikt?
  Resultat: Personer som genomförde viktminskning med VLCD vägde mindre både kortsiktigt och efter 5 år, jämfört med de som hade en mer måttlig takt på viktminskningen.  Källa: Anderson et al, American Journal of Clinical Nutrition, 2001 (pdf)

 • Frågeställning: Spelar det någon roll för viktminskning hur jag fördelar intaget av fett, kolhydrater och protein?
  Resultat: Kostens sammansättning, dvs andelen fett, kolhydrater och protein, hade ingen effekt på viktminskningen. Huvudsaken vid viktminskning är energibalansen, dvs att man äter en kost med lågt totalt kaloriinnehåll och följer den under en tillräckligt lång tid. Källa: Sacks et al, New England Journal of Medicine, 2009 (pdf)

 • Frågeställning: Hur kan jag behålla så mycket som möjligt av muskelmassan under en lågkaloridiet (800 kcal/dag)
  Resultat: Cirkelträning med både konditions- och styrkestationer 3 gånger per vecka var mer effektivt än enbart konditionsträning för att bibehålla muskelmassa och basalomsättning under en 12 veckors lågkaloridiet? Källa: Bryner et al., Journal of the American Collegue of Nutrition, 1999 (pdf)

 • Frågeställning: Hjälper det att dricka vatten innan måltid när man vill gå ner i vikt?
  Resultat: Försökspersoner som drack 0,5 liter vatten innan måltid hade bättre viktminskning (2 kg i snitt) jämfört med personer som inte drack vatten innan måltid. Källa: Dennis et al., Obesity, 2010 (pdf)

 • Frågeställning: Vad utmärker personer som lyckas bibehålla (i snitt 5,5 år) en stor viktminskning?
  Resultat: De personer som går ner mycket i vikt och bibehåller viktminskningen utför daglig motion i ca 60 minuter, äter en kalorisnål kost med mycket fiber, frukt och grönsaker, väger sig regelbundet, och skriver dagbok. Källa: Klem et al, American Journal of Clinical Nutrition, 1997 (pdf)

 • Frågeställning: Kan stödprogram med personlig kontakt leda till bättre bibehållning av minskad vikt?
  Resultat: Personer som gått ner i snitt 19 kg, och följde ett personligt stödprogram med regelbundna fysiska träffar, lyckades bättre med att bibehålla viktminskningen jämfört med personer som fick stöd via internet eller postade brev. Källa: Wing et al, New England Journal of Medicine, 2006 (pdf)

 • Frågeställning: Hur minskar man risken att gå upp i vikt efter en snabb viktnedgång?
  Resultat: Att genomföra ett strukturerat stödprogram efter VLCD för att förbättra mat- och motionsvanor var betydligt mer effektivt för att väga mindre efter två år (-12 kg) jämfört att enbart genomföra en VLCD-diet (-4 kg).  Källa: Miura et al., International Journal of Obesity, 1989 (pdf)

 • Frågeställning: Vilken roll spelar intaget av kolhydrater och protein för att man ska lyckas bibehålla en stor viktnedgång (8% av startvikten)?
  Resultat: En kost som kombinerar lågt glykemiskt index (GI) med högt proteininnehåll ökar möjligheterna att väga mindre på sikt. Källa: Meinert Larsen et al., New England Journal of Medicine, 2010 (pdf)

 • Frågeställning: Hur minskar man risken att gå upp i vikt under semestern? 
  Resultat: Under semestern är viktuppgång vanligt bland de som nyligen gått ner i vikt. Strategier som hjälper att hålla vikten under just semestern är att bibehålla så många rutiner som möjligt från vardagen, såsom att väga sig och motionerna regelbundet, bibehålla samma matvanor som i vardagen, och medvetet försöka hålla igen på matintaget. Källa: Phelan et al, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2008 (pdf)

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här