Avtalsbestämmelser

I Itrim-kedjan ingår självständiga franchisetagare som i aktiebolagsform driver ett Itrim-center. Namnet på franchisetagaren med vilken du tecknar medlems-avtalet framgår av omstående sida under Betalningsmottagare. Franchisegivare är Itrim International AB. 
 
§ 1 Definitioner 
Medlemskap Itrim: Individuellt anpassad plan med inriktning mot träning och personlig hälsa enligt aktuell tillvalsbeskrivning.   
 
§ 2 Prisändringar 
Medlemskap är under pågående bindningstid skyddade mot alla slags prishöjningar, utom sådana som genomförts med anledning av höjd mervärdesskatt. Obundna medlemskap kan prishöjas om höjningen meddelas minst 60 dagar i förväg via e-post eller genom anslag i Itrim-centrets lokaler. Förskottsbetalade medlemskap kan inte prishöjas i efterhand. 
 
§ 3 Tillgänglighet 
Medlem kan i samband med resa träna vid annat Itrim-center inom Sverige utan merkostnad för medlemmen. Vid flytt inom Sverige kan medlem träna vid annat Itrim-center i avvaktan på att överflyttning av programmet skett enligt § 7. Öppettiderna kan variera mellan olika Itrim-center. 
 
§ 4 Öppet köp, avtalstid och uppsägningsregler 
För avtalet gäller öppet köp under 14 dagar från dagen för medlemmens undertecknande av avtalet. Om Itrim-centret under denna period har levererat tjänster och produkter till medlemmen ska medlemmen betala för dessa enligt Itrim-centrets ordinarie prislista.  
Avtalet gäller tills vidare med en minsta avtalstid motsvarande den bindningstid som medlemmen har valt. Efter bindningstiden har medlemmen möjlighet att på nytt binda medlemskapet i 12 månader till då gällande pris. Om medlemmen väljer att inte förnya sin bindningstid övergår avtalet automatiskt till ett obundet medlemskap med 1 månads uppsägningstid. Priset för detta är det enligt då gällande prislista. 
 
Vid uppsägning av medlemskap utan pågående bindningstid sker sista autogirodragningen samma kalendermånad som uppsägning har skett.  
 
Under bindningstiden kan medlemmen säga upp avtalet endast av följande skäl: 
 
- Vid flytt där ett Itrim-center inte finns inom 50 km från den nya bostaden. 
- Vid långtidssjukskrivning (längre än 90 dagar, läkarintyg erfordras). 
- Vid graviditet (intyg från mödravården erfordras). 
 
Uppsägning av bundet medlemskap enligt ovan innebär att medlemmen löser sig från återstående bindningstid genom att betala ett lösenpris. Lösenpriset uppgår till differensen mellan a) priset för motsvarande program med en bindningstid som hade gjort det möjligt för medlemmen att säga upp avtalet vid lösentidpunkten och b) priset för medlemmens program fram till lösentidpunkten. Uppsägning av avtalet innebär att avtalet omgående upphör och att medlemmen inte längre kan nyttja Itrims tjänster enligt avtalet. 
 
När bindningstiden upphör kan medlemmen utan särskilda skäl säga upp avtalet. Sista autogireringen sker då samma kalendermånad som uppsägning har skett. Itrim-centret äger rätt att debitera vid tillfället kvarstående kostnad för utnyttjade tilläggstjänster vilka ej ingår i medlemskapet. Tillval som ej nyttjats debiteras och får utnyttjas under uppsägningstiden. Eventuellt därefter kvarvarande saldo förfaller. Vid eventuell efterskottsbetalning är medlem dock alltid skyldig att betala för de tjänster som levererats till medlemmen fram till tidpunkten för uppsägningen. Förskottsbetalade tjänster återbetalas ej.  
 
§ 5 Frysning av medlemskap 
Medlem som av nedanstående skäl inte kan nyttja sitt medlemskap under en period, kan frysa medlemskapet och få ett betalningsuppehåll vid betalning via autogiro. Betalningsuppehållet infaller kalendermånaden efter begäran vid betalning via autogiro. 
 
Frysning där betalning redan är erlagd (faktura/kontant) innebär att utnyttjande av tillgodoräknad fryst tid sker först efter att betald period är slut.  
Frånvaroperioden måste uppgå till minst 30 och maximalt 90 dagar. Medlem måste personligen anmäla frysningen på där för avsett formulär som tillhandahålls genom medlemmens Itrim-center. Frysningen kan ske på följande grunder: sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, arbete eller studier på ort där annat Itrim-center inte finns. Skälet till frysningen ska styrkas genom skriftlig dokumentation, såsom läkarintyg vid sjukdom. Frysning kan inte ske retroaktivt.  
 
§ 6 Överlåtelse av medlemsavtal 
Medlem kan ej överlåta avtalet till annan person. 
 
§ 7 Överflyttning 
Medlem har rätt att byta Itrim-center. Vid byte av Itrim-center under en period  
längre än två månader är medlemmen skyldig att överflytta avtalet. Vid överflyttning är medlemmen skyldig att betala de priser som medlemmens nya Itrim-center tillämpar för respektive avtal.  
Överflyttningsblankett tillhandahålls genom Itrim-centret. 
 
§ 8 Utebliven eller försenad betalning 
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kan medlem avstängas från att centrets tjänster tills betalning sker. Utebliven eller försenad betalning kan av Itrim-centret åberopas som grund för hävning eller förtida uppsägning av detta  
avtal enligt § 15. Påminnelseavgift debiteras med 60 kronor. Dröjsmålsränta debiteras med 20 % per år. Om betalning enligt avtalet ska ske via Autogiro och betalning ej sker p g a att medlemmen har återkallat sitt medgivande har betalningsmottagaren rätt att fakturera medlemmen förfallna avgifter samt avgifter för återstående bindningstid. 
 
§ 9 Minimiålder 
Lägsta ålder för medlemskap är 18 år. För medlem som ej fyllt 18 år och som lägst är 13 år kan vårdnadshavare eller annan närstående vuxen teckna medlemsavtal för medlemmens räkning. Från 13 år kan medlem träna i målsmans sällskap och från 16 år får medlemmen träna själv. 
 
§ 10 Medlemskort/armband samt ändring av namn, adress, telefon, bank, kontonr m m 
Medlem som besöker ett Itrim-center för att träna eller närvara vid annan bokad aktivitet skall varje gång vid inträdet registrera sig. Om medlem förlorar sitt medlemskort/armband eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar ett nytt medlemskort/armband mot en ersättning om  
100 kronor. Medlem skall omgående underrätta Itrim-centret vid ändring av namn, adress, telefonnummer, bank och kontonummer med mera. 
 
§ 11 Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall m m 
Itrim-centret och Itrim-kedjan ansvarar inte för förluster p g a stöld, inbrott eller av annan anledning, eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Itrim-centret och Itrim-kedjan ansvarar inte för personskador som åsamkats medlem p g a olycksfall eller till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå. Itrim-centret eller Itrim-kedjan ansvarar inte heller för skador eller följdskador av vad slag de vara må om desamma har uppkommit till följd av, eller har samband med, att medlem eller besökare brutit mot grunderna för detta avtal, instruktioner för medlemmens program, Itrims trivselregler  
och/eller skriftliga eller muntliga anvisningar från Itrim-centrets personal. Itrim-centret och Itrim-kedjan rekommenderar till följd av ovanstående, medlemmar och övriga besökare att teckna egna olycksfallsförsäkringar. 
 
§ 12 Hälsotillstånd 
Varje medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd vid varje träningstillfälle är sådant att de utan risk kan träna vid ett Itrim-center. Itrim-centret och Itrim-kedjan friskriver sig från alla slags skador och följdskador som medlem eller annan besökare ådrar sig till följd av bristande medicinska förutsättningar. 
 
§ 13 Trivselregler samt avbokning av bokad individuell aktivitet och gruppaktivitet  
Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av Itrim-centrets personal. Medlem förutsätts alltid vid besök på centren uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. Grava eller upprepade brott mot trivselreglerna eller träningsföreskrifterna kan medföra grund för hävning eller förtida uppsägning enligt § 14.  
 
Vid avbokning av individuell aktivitet, till exempel coachsamtal eller PT-timme, senare än 24 timmar innan tillfället eller vid utebliven närvaro förfaller tillfället och full debitering sker.  
 
Vid utebliven närvaro vid gruppaktivitet förfaller tillfället och full debitering sker. 
 
§ 14 Uteslutning av medlem 
Itrim-centret förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalade avgifter utan avdrag samt startavgift om sådan erlagts. I grova fall av avtals- eller regelbrott, t.ex. utlåning av sitt medlemskort/ armband till obehöriga, sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift. 
 
§ 15 Praktiska ändringar 
Itrim-centret förbehåller sig rätten att, under förutsättning att detta meddelas genom anslag i Itrim-centrets lokaler senast 10 dagar i förväg, företaga mindre ändringar av Itrim-centrets öppettider. Itrim-centret har rätt att vidtaga ändringar i lokalerna och beträffande träningsutrustningarna. 
 
§ 16 Autogiro – beskrivning 
Allmänt 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot  
kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.  
 
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat  
konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. 
Definition av bankdag 
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. 
 
Information om betalning 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. 
 
Täckning måste finnas på kontot  
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. 
 
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) 
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.  
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle.  
 
Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. 
 
Medgivandets giltighetstid, återkallelse 
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. 
 
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro 
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren. 
 
Betalningsdag och aviseringar 
Betalningsdag är den 27:e i varje månad. Avisering av betalningarna anses gjorda tillsvidare genom dessa villkor. 
 
§ 17 Itrims ViktminskningsGaranti™ 
För medlem som tecknat Itrim Change garanterar Itrim att du gått ner minst 7 kg eller blivit normalviktig (BMI<25) efter ett år.  
  
Garantin gäller för medlemmar som har:  
Vägt sig i samband med hälsoanalysen och vid hälsouppföljningen som sker vid 3, 6 och12 månader efter hälsoanalysen.  
Följt överenskommen kostplan.  
Deltagit på minst 6 individuella samtal under ett år.  
Följt hälsocoachens rekommendationer angående kost och träning.  
 
Medlem som följt ovan och som trots detta inte lyckas gå ner minst 7 kg eller blivit normalviktig (BMI<25) efter ett år får tillbaka pengarna.  
Återbetalning sker av allt medlemmen har betalat för Itrims medlemskap under detta år, inklusive startavgiften. Det medlemmen har betalat för varor och eventuella tilläggstjänster återbetalas ej. 
 
§ 18 Personuppgiftsbehandling 
Itrim-centret och Itrim Sverige AB (franchisegivaren) behandlar de personuppgifter som medlem lämnar i och med ingåendet av detta avtal, under deltagandet i Itrims program och vid inköp av varor vid Itrim-centret. Dessa personuppgifter kan, utöver adress, telefonnummer etcetera, avse hälsotillstånd, sjukdomshistorik, vikt, längd, fettprocent och annan viktrelaterad information samt kassakvittoinformation (d v s information om vilka varor som medlem har köpt etc). Itrim-centret och Itrim Sverige AB är ansvariga för personuppgiftsbehandlingen.  
 
 
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att Itrim-centret och Itrim Sverige AB skall kunna fullgöra sina förpliktelser under detta avtal, medlemsadministration samt marknadsföring, vilken kan vara riktad, inkluderande e-postutskick och telemarketing samt genomföra marknads- och medlemanalyser. Itrim-centret och Itrim Sverige AB kan komma att lämna ut personuppgifterna till koncernbolag och samarbetspartners i enlighet med de ändamål för vilka personuppgiftsbehandlingen utförs. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till koncernbolag, samarbetspartners, institutioner och universitet för forskningsändamål. Den forskning som utförs avser att säkerställa kvaliteten på Itrims tjänster genom att det  
blir möjligt för Itrim att få en översiktlig bild av verksamhetens utveckling, kvalitet,  
effektivitet och resultat hos Itrims medlemmar vilket ligger till grund för Itrims utveckling av program och metoder för personlig hälsa. Itrim inhämtar enbart analyser och resultat på gruppnivå. Resultaten kan således inte hänföras till Dig personligen. 
 
Itrim kan även komma att ge ut personuppgifter till  
institutioner och universitet för forskningsändamål som syftar till att förbättra den allmänna vetskapen om viktrelaterade hälsoproblem, viktminskningsprogram, metoder, och liknande ändamål. Itrim lämnar endast ut Dina personuppgifter som avser hälsotillstånd m.m. till tredje part som har fått tillstånd till forskningen enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Medlem har rätt att efter skriftlig begäran i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), från de personuppgiftsansvariga, få information om behandlingen av de personuppgifter som rör medlemmen. Itrim-centret och Itrim Sverige AB kommer i enlighet med personuppgiftslagens krav att på medlemmens begäran tillhandahålla medlemmen information om behandlingen av medlemmens personuppgifter och rätta eventuellt felaktiga personuppgifter om medlemmen, samt iaktta medlemmens rätt att återkalla lämnat samtycke. Genom undertecknande av detta avtal lämnar medlemmen sitt samtycke till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Medlemmen lämnar även sitt samtycke till att medlemmens personnummer får användas som medlemsnummer. Om medlemmen så önskar kan annat nummer än personnummer användas som medlemsnummer, men autogiro kan då ej användas som betalningssätt. 
 
 

Medlemskap för ett lättare och friskare liv

 • Itrim Change

  Behöver du en förändring? Dröm stort. Vårt beprövade viktprogram med mätbara resultat, personlig coaching, effektiv träning och unik viktminskningsgaranti tar dig i mål. Och vidare.

  • Unik viktminskningsgaranti
  • Personlig coaching
  • Obegränsad träning i EGYM
  Mer om Itrim Change
 • Itrim Active

  Söker du rolig, enkel och effektiv träning? Våra smarta maskiner från EGYM gör träningen till ett nöje. Du loggar bara in med ditt armband och maskinerna anpassar sig efter dig och dina mål.

  • Obegränsad träning i EGYM
  • Mätbara resultat i appen
  • Personlig uppföljning
  Mer om Itrim Active

Vi är med dig varje steg på vägen

 • Det finns fler än ett sätt att gå ner i vikt men bara ett sätt att behålla den nya vikten och det är nya vanor.

 • Vi vet att våra program fungerar och att resultatet kommer att bestå. Därför erbjuder vi en viktminskningsgaranti.

 • Itrim finns på flera platser runt om i landet. Skulle du inte hitta ett center där just du bor så erbjuder vi även distanstjänster via Itrim online.

 • Våra nya och intelligenta träningsmaskiner gör cirkelträningen enklare, roligare och ännu mer effektiv.

 • Många arbetsgivare erbjuder skattefria personalförmåner kopplade till hälsa och friskvård. Så här använder du ditt friskvårdsbidrag hos oss